44891831 (021)

1031226 (0912)

ریتم و حرکت

ریتم و حرکت
در نهاد انسان ،خطوط و مرزبندی سفت و سختی بین روش های بیانی وجود ندارد،بلکه آنها مانند نقاطی زنجیره ای هستند که از بدن به شکل صدا،تصویر،کلمه- در قالب رقص،موسیقی ،نقاشی،مجسمه سازی و نمایشنامه- ادامه دارند که ناتالی راجرزآن را اتصال خلاق در بین همه روش های بیانی می خواند. ناتالی راجرز پی برد توانایی فردی که در یکی از زمینه های هنری آموزش می بیند در سایر رشته های هنری نیز افزایش می یابد.
چنین به نظر می رسد که رقص ابتدایی ترین هنرهاست و در آغاز حرکتی جادویی بوده است مبتنی بر این اعتقاد که تقلید یک عمل اجرای آن عمل را سبب خواهد شد و رقصیدن یک جنگ نشان پیروزی آینده بر دشمنان است و تقلید حرکات حیوانات با رقص به تکثیر آن حیوان می انجامد.
در این هنر با حرکات غیرکلامی و رهایی از قید و بند زبان و استفاده از زبان بدن امکان مواجهه مستقیم با احساسات فرد پدید آمده و او را برای پذیرش درک خلاقانه ای از معانی آماده میسازد.