44891831 (021)

1031226 (0912)

دوره های موسیقی کودکان

دوره های موسیقی کودکان
دوره های اموزش موسیقی به کودکان در اموزشگاه موسیقی داروک با روش ارف همراه است.ارف روشی نام آشنا و شناخته شده در حوزه اموزش موسیقی به کودکان است.دوره های موسیقی کودکان تاثیر زیادی بر روحیه کودکان,افزایش قدرت حافظه و بهبود خلاقیت آن ها در طول زندگی دارد .