44891831 (021)

1031226 (0912)

دوره های گروه نوازی

دوره های گروه نوازی
هنرجویان آموزشگاه موسیقی داروک پس از شرکت دردوره های آموزش ساز ها و آشنایی صورت نسبی و متوسط با نوازندگی ساز های تخصصی در دوره های گروه نوازی شرکت می کنند.معمولا دوره های گروه نوازی به دودسته گروه نوازی پاپ و گروه نوازی سنتی تقسیم می شوند.
شرکت در دوره های گروه نوازی مهارت هنرجویان را برای اجراهای بزرگ صحنه ای و برگزاری کنسرت آماده می کند و اعتماد به نفسشان را درمقابل تماشاچیان و حضار به صورت چشمگیری بالا می برد.