44891831 (021)

1031226 (0912)

آموزش آواز و صداسازی

آموزش آواز و صداسازی
آموزش آواز و صداسازی به هنرجویان عزیز و مستعد در آموزشگاه موسیقی داروک به صورت تخصصی ارائه می شود.
هنرجویان با حضور در آموزشگاه موسیقی داروک و دریافت مشاوره از کارشناسان حوزه موسیقی آموزشگاه استعداد و توانایی خود را در سبک های مختلف موسیقی می یابند و در دورهای تخصصی در سبک های پاپ سنتی راک و جاز شرکت می کنند.