44891831 (021)

1031226 (0912)

ویولن
ویولن ساز زهی آرشه ای است که در گروه ساز های جهانی قرار می گیرد ودر آموزشگاه موسیقی داروک تدریس می شود. این ساز کوچک ترین عضو سازهای زهی آرشه ای است. جهت نواختن , این ساز روی شانه چپ قرار می گیرد با آرشه که در دست راست نوازنده است نواخته می شود.صدای ساز ویولن از محبوب ترین صدا ها در میان سازها است.
در اروپا به قرن ۹ میلادی باز میگردد. بسياري معتقد هستند که ویولن نمونه تکمیل شده ساز رباب است. رباب سازی است که بعدها ی به اروپا آورده شد تغییراتی در آن بوجود آمد به نام ربک در اروپا شهرت گرفت. گاهي بر این باورند که ساز ویلن متعلق به امپراطوری هند در حدود ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد بوده است بعضی دیگر ریشه ان را در آفریقا حتی کشورهای عربی میدانند. فرمهای اولیه سوراخی بودند که بر روی ساز قرار داشت اما بعدها این سوراخ از بدنه سازها حذف شدند این ساز با چهار سیم سرشروع ساز ویلن تکامل یافته در سالهای آینده شد. در اروپا از قرن ۱۱ به بعد ساز ویولون به صورت تکامل یافته دیده می شود. برخي ایرانیان بر این باورند که این ساز از ساز ایرانی کمانچه مشتق شده است.