44891831 (021)

1031226 (0912)

چنگ(هارپ)
چنگ یا هارپ بسا کهن ترین ساز تاردار ایرانی باشد و نام آن بیش از هر ساز دیگر در کتابها آمده و نقش آن در آثار باستانی بجا مانده است.امروزه آموزش این ساز در کشور ما ایران در میان سازهای دیگر ایرانی کمتر است.آموزشگاه موسیقی داروک مفتخر است با همکاری هنرمندان خوب نوازنده در زمینه سازهای زهی ایرانی، دوره های اموزش چنگ را در این آموزشگاهبرای هنرجویان علاقه مند برگزار می کند.
ساختار چنگ: سیم های این ساز که معمولا ۸ یا ۹ تا بوده به موازات وتر این مثلث قائم الزاویه بین تخته و میله امتداد یافته است . یک سر سیم ها به تخته وصل می شده و انتهای دیگر آن دور میخها یا گوشی هایی که روی میله چوبی قرار داشته پیچیده میشده و باقی مانده آن سیمها از طرف دیگر آویزان بوده است. چنگهایی که در دوره های اخیر تاریخ بابل و آشور نقش شده از حیث شکل و طرز گرفتن و نواختن با چنگهای دوره های قدیم تفاوت بسیار دارد.